ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

83 71

154

ม.2

83

89

172

.3

98

85

183

รวม1-3

264

245

509

ม.4

68

93

161

ม.5

59

67

126

ม.6

 43

62

 105

รวม4-6

170

222

392

ทั้งหมด

434

467

901