ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติของโรงเรียน
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2529   -ได้รับโล่รางวัลการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น  เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2530   -ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น  จากสมาคมห้องสมุดในพระบรม
                     ราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. 2532   -ได้รับโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  เขตการศึกษา  6
ปี พ.ศ. 2534   -ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น  กรมสามัญศึกษา
                         -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2535   -ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่จัดกิจกรรม
                     การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2535 (ภาคเหนือ)
ปี พ.ศ. 2537  -รางวัลชนะเลิศการประกวดรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
                     จากกรมสามัญศึกษา  และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี
                   -โรงเรียนดีเด่นจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น  จากหน่วยศึกษา
                     นิเทศก์  กรมสามัญศึกษา
                   -
รางวัลอันดับ1ระดับจังหวัดในการประกวดรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม     
                     ของสถานศึกษา  จากเขตการศึกษา 6
                  
                   -ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่  การประกวดการจัดบรรยากาศ  เพื่อ
                     ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี จาก
                     กรมสามัญศึกษา
                   -รางวัลดีเด่นอันดับ 1  ระดับจังหวัด โรงเรียนปฏิบัติงานกรมสามัญศึกษา
                     ดีเด่น จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2538  -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2539  -ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษกของ
                     จังหวัดลพบุรี
                   -ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในการประกวดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
                   -ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่นของเขต
                     การศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2540  -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับเขตการศึกษา
                   -
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2541  -
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
ปี พ.ศ. 2543  -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น(ขนาดใหญ่) ระดับประเทศ ของสมาคมห้องสมุด
                     แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                     สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2544  -ร้านหมอภาษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) ในการ
                     ประกวดเครือข่ายร้านหมอภาษา ปีการศึกษา 2544
ปี พ.ศ. 2546  -จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้านกิจกรรม
                     ส่งเสริมยอดนักอ่าน มีคุณภาพระดับ ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2547  -ได้รับรางวัลพระราชทานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา "รักการอ่าน สานสู่
                     ฝัน" (ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546) สาขากิจกรรม
                     ส่งเสริมยอดนักอ่าน
ปี พ.ศ. 2551  -ได้มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต  มีคุณภาพระดับ ดี ประจำปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2552  -จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก ตั้งแต่
                     ปีการศึกษา 2552 - 2553
ปี พ.ศ. 2555  -ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง หญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียน
                     จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน   
                     2555 จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลพบุรี
                   -ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา และสวดมนต์ทำนอง
                     สรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2555 จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมลพบุรี
ปี พ.ศ. 2556  -ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3