ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
1. ประธานนักเรียน
นายธีรพัฒน์  พร้อมสุข
นักเรียนชั้น ม.5/1
2. รองประธานนักเรียน
     นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วิศษฐ์    
นักเรียนชั้น ม.6/2
3. เลขานุการ
นางสาวพัสชา   พรมสมบัติ
นักเรียนชั้น ม.6/2
4. เหรัญญิก
นางสาวพรพรรณ  ดีโท 
นักเรียนชั้น ม.6/2
5. ฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิริยา  กระต่ายทอง
นักเรียนชั้น ม.6/2
6. ฝ่ายปกครอง
นายณัฐชัย  ศรีภู
นักเรียนชั้น ม.6/2
7. ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
นายฐิติพงษ์  มณีวงษ์
นักเรียนชั้น ม.6/2
8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวน้ำฝน  ผลบุตร
นักเรียนชั้น ม.6/2
9. ฝ่ายศาสนา
นายตันติกร  อ่อนแก้ว
นักเรียนชั้น ม.6/2
10. ฝ่ายกิจกรรม
  นายวีระพันธ์  เจริญศิลป์
นักเรียนชั้น ม.6/2