คณะกรรมการนักเรียน
1. ประธานนักเรียน
นายธีรพัฒน์  พร้อมสุข
นักเรียนชั้น ม.5/1
2. รองประธานนักเรียน
     นางสาวอภิชัญญากร ปาละแดน
นักเรียนชั้น ม.6/1
3. เลขานุการ
นางสาวอลิสา แสนสุข
นักเรียนชั้น ม.6/1
4. เหรัญญิก
นางสาวณพัชกร สายพิมพ์
นักเรียนชั้น ม.6/1
5. ฝ่ายวิชาการ
นายจารุพงษ์ จรรยา
นักเรียนชั้น ม.6/1
6. ฝ่ายระเบียบวินัย
นายธนากร เผ่าพงษ์
นักเรียนชั้น ม.6/1
7. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นายอภิสิทธิ์ ประเสริฐเวศยากร
นักเรียนชั้น ม.5/1
8. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
นายธนพล วงค์อินทร์
นักเรียนชั้น ม.5/1
9. ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นายจิรพัฒน์ ใหญ่โต
นักเรียนชั้น ม.5/1
10. ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  นายธันวา แก้วพันธุ์อ่ำ
นักเรียนชั้น ม.5/1
11.ฝ่ายประเมินผล
นางสาวปรารถนา ชูแสง
นักเรียนชั้น ม.5/1
12.ฝ่ายงานห้องเรียน
นางสาวกติยา จงใจงาม
นักเรียนชั้น ม.5/1
13.ฝ่ายงานสวัสดิการ
นางสาวพิชญาภา คำศรี
นักเรียนชั้น ม.5/1
14.ฝ่ายงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวนัทวรรณ ทัพทวี
นักเรียนชั้น ม.5/1