ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มเสนอโครงการ งบประมาณปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.05 KB 47
แบบสรุปโครงผลการดำเนินโครงการ ภาค 1 ปี 59 51
ตัวอย่างรูบริคส์ การทำงานกลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 40
ตัวอย่างรูบริคส์ การเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 2413
ตัวอย่างรูบริคส์ แฟ้มสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.22 KB 40
ตัวอย่างรูบริคส์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.02 KB 32
ตัวอย่างรูบริคส์ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.58 KB 53
ตัวอย่างรูบริคส์ การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.28 KB 520
ตัวอย่างรูบริคส์ ิศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.91 KB 578
ตัวอย่างรูบริคส์ สุุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.9 KB 848
ตัวอย่างรูบริคส์ สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 29
ตัวอย่างรูบริคส์ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.06 KB 28
ตัวอย่างรูบริคส์ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.58 KB 39
ตัวอย่างรูบริคส์ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.04 KB 766
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ แผนฯ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 40
ประเมินตนเอง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 35
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามบันได 5 ขั้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 148
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 246 KB 78
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 84.23 KB 346
ข้อ 7.8 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 56
มาตรฐาน 7 ปรับทำแฟ้ม Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 84
มาตรฐาน 7 Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 767.5 KB 34
โครงสร้างหลักสูตร 021258 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 375.5 KB 57
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 63
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 98
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 333
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.74 KB 158
คู่มือหลักสูตรอาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 72
หลักสูตรอาเซียน(PowerPoint) Unkown Document ขนาดไฟล์ 672.16 KB 146
แบบขออนุมัติจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 57
ตารางขวาง Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 78
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 97
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 216.54 KB 110
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 233.5 KB 230
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 398.5 KB 210
สรุปการไปราชการของครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 999.5 KB 1014
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 292
สรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 827
สรุปผลนักเรียน ม.6 ที่ได้โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 218 KB 2488
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ พันธกิจ มาตรฐานโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 282
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.5 KB 556
รายงานผลโครงการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 263
แบบเสนอโครงการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 245
รายงานผลโครงการโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 271
มาตรฐานที่ ๗ Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 823
แฟ้มสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.22 KB 12052
ทักษะการคิด Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 280
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 358
การทำงานกลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 922
ทักษะชีวิต บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 335
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.02 KB 274
การเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 1863
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.28 KB 587
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.9 KB 752
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.91 KB 210
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.06 KB 836
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.58 KB 462
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.58 KB 2074
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 489
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.04 KB 1446
standard7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.31 MB 638
is1 is2 is3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 8193
check_plan การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 389
แผนการจัดการเรียนรู้3Rh Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 543
คำหลักสำคัญที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 277
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เปิดประสู่อาเซียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะการคิด ทักษะชีวิต RCA Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 622
การตั้งคำถามแบบ R-C-A Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 3016
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 226
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 372
ข่าวสารถึงครู 18 ธันวาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 325
เหรียญทองระดับภาค ที่ระยอง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 360
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 391
บันทึกข้อความถึงครู 9 พย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 356
แบบประเมินโครงการ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 355 KB 1543
นักเรียน 55 ภาคเรียนที่่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 660
ทักษะกระบวนการคิด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.42 KB 350
เอกสารงานสารบรรณ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.04 MB 461
สถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาไทยและประตูสู่ประชาคมอาเซียน (8 ตค.55) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 2839
วิทยากรบรรยายเรื่องประชาคมอาเซียน 8 ตค.55 Word Document ขนาดไฟล์ 18.75 KB 980
ความรู้จากครูเพ็ญนภา (2) Word Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 405
ความรู้จากครูเพ็ญนภา (1) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1978
โรงเรียนมาตรฐานสากล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.16 MB 1670
การพัฒนางานแนะแนว โดยครูสุมาลี Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 370
การพัฒนานวัตกรรมการอ่าน โดย ครูปิ่นรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 1502
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน โดยครูนรินทร์รัตน์ และครูจุไรรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 621
Connecting CLassroomโดยครูนรินทร์ และครูศรัณยา Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 867
การติดตามหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 402 KB 423
MOU สพม.5 นักเรียนดัง บุคลากรดี องคืกรเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 484
บทความ: ห้องเรียนที่ท้ายครู โดย ผอ.ปริญญา โพธิ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 1047
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 510
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 462
แบบฟอร์มเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 530
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 458
แบบบันทึกการสร้างแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 664
คู่มือการเขียนรายงานโครงงาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.9 KB 12960