ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความPLC Word Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 43
แผนพัฒนาตนเอง61 Word Document ขนาดไฟล์ 61.37 KB 19
สมุดบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 61.08 KB 19
ตารางจัดลำดับความจำเป็นจากเขต5 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 12
ตัวอย่างแบบประเมินตนเองจากเขต5 Word Document ขนาดไฟล์ 163 KB 14
บันทึกส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 123.16 KB 14
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะจากเขต5 Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 11
แบบประเมินสมรรถนะโดยเพื่อนครูและผอ Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 14
แบบประเมินสมรรถนะ60 Word Document ขนาดไฟล์ 295 KB 12
แบบประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 15
แบบบันทึกการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 13
แบบทำแผนพัฒนาตนเองจากเขต5 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 16
แบบฟอร์มเสนอโครงการ งบประมาณปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.05 KB 66
แบบสรุปโครงผลการดำเนินโครงการ ภาค 1 ปี 59 64
ตัวอย่างรูบริคส์ การทำงานกลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 57
ตัวอย่างรูบริคส์ การเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 3975
ตัวอย่างรูบริคส์ แฟ้มสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.22 KB 56
ตัวอย่างรูบริคส์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.02 KB 47
ตัวอย่างรูบริคส์ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.58 KB 70
ตัวอย่างรูบริคส์ การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.28 KB 911
ตัวอย่างรูบริคส์ ิศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.91 KB 1286
ตัวอย่างรูบริคส์ สุุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.9 KB 1814
ตัวอย่างรูบริคส์ สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 46
ตัวอย่างรูบริคส์ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.06 KB 45
ตัวอย่างรูบริคส์ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.58 KB 62
ตัวอย่างรูบริคส์ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.04 KB 809
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ แผนฯ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 58
ประเมินตนเอง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 68
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามบันได 5 ขั้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 460
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 246 KB 91
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 84.23 KB 364
ข้อ 7.8 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 70
มาตรฐาน 7 ปรับทำแฟ้ม Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 99
มาตรฐาน 7 Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 767.5 KB 42
โครงสร้างหลักสูตร 021258 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 375.5 KB 76
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 88
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 112
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 877
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.74 KB 177
คู่มือหลักสูตรอาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 95
หลักสูตรอาเซียน(PowerPoint) Unkown Document ขนาดไฟล์ 672.16 KB 237
แบบขออนุมัติจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 68
ตารางขวาง Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 76
ปฏิทินปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 93
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 108
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 216.54 KB 122
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 233.5 KB 247
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 398.5 KB 219
สรุปการไปราชการของครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 999.5 KB 1031
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 316
สรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 850
สรุปผลนักเรียน ม.6 ที่ได้โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 218 KB 2514
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ พันธกิจ มาตรฐานโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 293
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.5 KB 591
รายงานผลโครงการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 289
แบบเสนอโครงการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 258
รายงานผลโครงการโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 281
มาตรฐานที่ ๗ Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 840
แฟ้มสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.22 KB 13313
ทักษะการคิด Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 293
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 370
การทำงานกลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 1166
ทักษะชีวิต บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 361
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.02 KB 283
การเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 1893
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.28 KB 609
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.9 KB 775
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.91 KB 232
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.06 KB 1450
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.58 KB 472
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.58 KB 3718
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 665
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.04 KB 3124
standard7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.31 MB 652
is1 is2 is3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 9482
check_plan การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 507
แผนการจัดการเรียนรู้3Rh Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 581
คำหลักสำคัญที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 295
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เปิดประสู่อาเซียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะการคิด ทักษะชีวิต RCA Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 638
การตั้งคำถามแบบ R-C-A Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 3683
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 236
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 401
ข่าวสารถึงครู 18 ธันวาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 340
เหรียญทองระดับภาค ที่ระยอง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 373
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 405
บันทึกข้อความถึงครู 9 พย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 377
แบบประเมินโครงการ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 355 KB 1555
นักเรียน 55 ภาคเรียนที่่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 668
ทักษะกระบวนการคิด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.42 KB 358
เอกสารงานสารบรรณ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.04 MB 469
สถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาไทยและประตูสู่ประชาคมอาเซียน (8 ตค.55) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 2865
วิทยากรบรรยายเรื่องประชาคมอาเซียน 8 ตค.55 Word Document ขนาดไฟล์ 18.75 KB 994
ความรู้จากครูเพ็ญนภา (2) Word Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 426
ความรู้จากครูเพ็ญนภา (1) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1990
โรงเรียนมาตรฐานสากล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.16 MB 1702
การพัฒนางานแนะแนว โดยครูสุมาลี Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 387
การพัฒนานวัตกรรมการอ่าน โดย ครูปิ่นรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 1513
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน โดยครูนรินทร์รัตน์ และครูจุไรรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 637
Connecting CLassroomโดยครูนรินทร์ และครูศรัณยา Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 882
การติดตามหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 402 KB 447
MOU สพม.5 นักเรียนดัง บุคลากรดี องคืกรเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 497
บทความ: ห้องเรียนที่ท้ายครู โดย ผอ.ปริญญา โพธิ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 1074
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 519
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 472
แบบฟอร์มเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 542
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 468
แบบบันทึกการสร้างแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 679
คู่มือการเขียนรายงานโครงงาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.9 KB 20022