ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการเขียนรายงานโครงงาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.9 KB 9893
แบบบันทึกการสร้างแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 656
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 450
แบบฟอร์มเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 516
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 454
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 500
บทความ: ห้องเรียนที่ท้ายครู โดย ผอ.ปริญญา โพธิ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 1031
MOU สพม.5 นักเรียนดัง บุคลากรดี องคืกรเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 470
การติดตามหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 402 KB 409
Connecting CLassroomโดยครูนรินทร์ และครูศรัณยา Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 859
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน โดยครูนรินทร์รัตน์ และครูจุไรรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 596
การพัฒนานวัตกรรมการอ่าน โดย ครูปิ่นรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 1487
การพัฒนางานแนะแนว โดยครูสุมาลี Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 355
โรงเรียนมาตรฐานสากล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.16 MB 1655
ความรู้จากครูเพ็ญนภา (1) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1969
ความรู้จากครูเพ็ญนภา (2) Word Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 396
วิทยากรบรรยายเรื่องประชาคมอาเซียน 8 ตค.55 Word Document ขนาดไฟล์ 18.75 KB 972
สถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาไทยและประตูสู่ประชาคมอาเซียน (8 ตค.55) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 2831
เอกสารงานสารบรรณ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.04 MB 446
ทักษะกระบวนการคิด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.42 KB 340
นักเรียน 55 ภาคเรียนที่่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 643
แบบประเมินโครงการ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 355 KB 1528
บันทึกข้อความถึงครู 9 พย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 349
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 378
เหรียญทองระดับภาค ที่ระยอง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 340
ข่าวสารถึงครู 18 ธันวาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 311
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 347
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 212
การตั้งคำถามแบบ R-C-A Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 2916
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เปิดประสู่อาเซียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะการคิด ทักษะชีวิต RCA Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 605
คำหลักสำคัญที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 264
แผนการจัดการเรียนรู้3Rh Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 522
check_plan การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.63 MB 364
is1 is2 is3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 8036
standard7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.31 MB 624
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.04 KB 1199
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 457
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.58 KB 1793
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.58 KB 445
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.06 KB 765
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.91 KB 191
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.9 KB 734
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.28 KB 567
การเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 1841
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.02 KB 259
ทักษะชีวิต บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 311
การทำงานกลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 898
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 349
ทักษะการคิด Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 270
แฟ้มสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.22 KB 11667
มาตรฐานที่ ๗ Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 817
รายงานผลโครงการโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 260
แบบเสนอโครงการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 235
รายงานผลโครงการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 251
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.5 KB 544
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ พันธกิจ มาตรฐานโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 274
สรุปผลนักเรียน ม.6 ที่ได้โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 218 KB 2476
สรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 817
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 276
สรุปการไปราชการของครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 999.5 KB 1001
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 398.5 KB 201
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 233.5 KB 220
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 216.54 KB 102
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 81
ปฏิทินปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 57
ตารางขวาง Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 51
แบบขออนุมัติจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 49
หลักสูตรอาเซียน(PowerPoint) Unkown Document ขนาดไฟล์ 672.16 KB 132
คู่มือหลักสูตรอาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 65
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.74 KB 148
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 293
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 88
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 48
โครงสร้างหลักสูตร 021258 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 375.5 KB 41
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 767.5 KB 25
มาตรฐาน 7 Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 48
มาตรฐาน 7 ปรับทำแฟ้ม Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 76
ข้อ 7.8 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 48
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 84.23 KB 335
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 246 KB 65
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามบันได 5 ขั้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 95
ประเมินตนเอง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 27
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ แผนฯ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 31
ตัวอย่างรูบริคส์ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.04 KB 753
ตัวอย่างรูบริคส์ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.58 KB 32
ตัวอย่างรูบริคส์ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.06 KB 20
ตัวอย่างรูบริคส์ สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 22
ตัวอย่างรูบริคส์ สุุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.9 KB 673
ตัวอย่างรูบริคส์ ิศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.91 KB 488
ตัวอย่างรูบริคส์ การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.28 KB 447
ตัวอย่างรูบริคส์ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.58 KB 43
ตัวอย่างรูบริคส์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.02 KB 22
ตัวอย่างรูบริคส์ แฟ้มสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.22 KB 25
ตัวอย่างรูบริคส์ การเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 1881
ตัวอย่างรูบริคส์ การทำงานกลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 23
แบบสรุปโครงผลการดำเนินโครงการ ภาค 1 ปี 59 35
แบบฟอร์มเสนอโครงการ งบประมาณปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.05 KB 27