ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียว มัณฑารมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค.2496-15 ส.ค.2496
ชื่อ-นามสกุล : นายโปร่ง ส่งแสงเติม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ส.ค.2496-30 พ.ค.2498
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว อดิสร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิย.2498-6 มิย.2499
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ชัยโอภาส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิย.2499-16 มิย.2517
ชื่อ-นามสกุล : นายจุน จันทร์เทียน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กค.2517-6 ธค.2526
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม จันทร์สุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ธค.252624 มิย.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า เชยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิย.2528-24 ตค.2533
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ รุ่งสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตค.2533-9ตค.2534
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เกตุวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตค.2534-9 ตค.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประกฤต เอี่ยมสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตค.2535-22 เมย.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก ใหลสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 เมย.2539-30 กย.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ เกตุสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธค.2541-30 กย.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา โพธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พย.2546-3 มกราคม 2556
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9090-8543
อีเมล์ : ิbosspoti@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย วัฒนวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ตุลาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม พ.ศ2561 - ปัจจุบัน