หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวสมหมาย ศิลาแรง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวกฤษณา หาญวรรณา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารบุคลากร
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวสุปราณี ตราศร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารบุคลากร
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวสมหมาย ศิลาแรง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
นางจารุวรรณ พรหมพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอมรรัตน์ เสาธง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,050 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,438,361 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,284,874 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,693,572 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,552,346 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,353,632 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,338,625 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,191,890 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,178,946 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,016 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,899,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,444 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,821,313 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,362 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลงานด้านกีฬาเซปัคตระกร้อ
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 มี.ค. 61
รางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 มี.ค. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.3, ม,4 และ ม.6 วันที่ 19 มีนาคม -6 เมษายน 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 12 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program)
โรงเรียนธงธานี | 12 มี.ค. 61
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 12 มี.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 12 มี.ค. 61
ภูมิศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
คณิตศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
คำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์(ฉบับปรับปรุง 2560)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 12 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โรงเรียนด่านขุนทด | 12 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 มี.ค. 61
ใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 มี.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่2/2560 วันที่ 12-15 มี.ค. 60
โรงเรียนพนมศึกษา | 11 มี.ค. 61
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิาการงานอาชีพฯ (งานเกษตร) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 11 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 11 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 11 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 11 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 11 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 11 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 11 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปี
โรงเรียนด่านขุนทด | 11 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (๔ ขวบ)
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (๔ ขวบ) เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน(เงื่อนไขพิเศษ)ที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอ.2/2561
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอ. 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 10 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 10 มี.ค. 61
ต้อนรับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวรและคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท.
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 09 มี.ค. 61
การอบรมแกนนำนักเรียนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 09 มี.ค. 61
ปฏิทินโรงเรียน
โรงเรียนวัดคลองชัน | 09 มี.ค. 61
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่2
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 09 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน(ชาย)มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 มี.ค. 61
ประกาศปิดภาคเรียนที่2/2560 และประกาศเปิดภาคเรียน1/2561
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 09 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน(หญิง)มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 มี.ค. 61
๑๔๐ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 มี.ค. 61
๑๓๙ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 มี.ค. 61
๑๓๘ การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 มี.ค. 61
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์
โรงเรียนวังวิเศษ | 09 มี.ค. 61
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนที่ต้องมาเรียนเสริม รายวิชาสังคมศึกษา ส 31102
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Pro
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 09 มี.ค. 61
โรงเรียนเสิงสาง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเสิงสาง | 09 มี.ค. 61
๑๓๗ แต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 มี.ค. 61
๑๓๖ การสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 มี.ค. 61
๑๓๕ การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นต่างๆ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 มี.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2497-2540
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 09 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต้องมาเรียนเสริมระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 มี.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/648 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th