ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร มาวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0806659400
อีเมล์ : oddjung@hotmail.com
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,07:40  อ่าน 1496 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการนำเสนอข้อมูลโดยการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม. 2 เรื่องการสำเนอข้อมูล
รายละเอียดผลงาน
สื่อการสอน GSP เรื่องทฤษฎี ปีทากอรัส
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เลขยกกำลัง

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,07:40   อ่าน 1496 ครั้ง