ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2559,17:46  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2559,17:40  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางพรนิภา ลักษณะโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2559,15:29  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางพรนิภา ลักษณะโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2559,15:27  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Master teacher
ชื่ออาจารย์ : นางกนกวรรณ สายทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,11:58  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศษสนา ส31101 แบบโมเดลซิปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม
ชื่ออาจารย์ : นางภิรมย์ บุญขยาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,10:12  อ่าน 1465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝีึกทักาะการอ่านโดยใช้หนังสือพิมพ์ของนักเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางพรนิภา ลักษณะโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,09:51  อ่าน 1194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการนำเสนอข้อมูลโดยการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม. 2 เรื่องการสำเนอข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร มาวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,07:40  อ่าน 1460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2554,07:33  อ่าน 1298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างยนต์
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา ถ้ำกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,16:24  อ่าน 1643 ครั้ง
รายละเอียด..