ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียนเชิงนวัตกรรม 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,22:46  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยชั้นเรียน 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,12:03  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนโยบาย 3ก. 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,12:02  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางการถอดบทเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,12:01  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางพัฒนาและจัดทำแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,12:00  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารโรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แนวคิดโคกกะเทียมโมเดล KT's Model 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:59  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:58  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยชั้นเรียน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:45  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่องการบริหารกลุ่มงานวิชาการภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:45  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางพัฒนาแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:44  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..