ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่ออาจารย์ : นายภาสกร แสนทวี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,19:14  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2559,17:46  อ่าน 971 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศษสนา ส31101 แบบโมเดลซิปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม
ชื่ออาจารย์ : นางภิรมย์ บุญขยาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,10:12  อ่าน 2009 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
ชื่ออาจารย์ : นางกนกวรรณ สายทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2554,07:33  อ่าน 1827 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนการผลิตพันธ์ุ์ไม้ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายฐิติ ฉิมสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,16:20  อ่าน 1671 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่ออาจารย์ : นางณพัฐอร รักษายศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 2931 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางวิมลวรรณ ใยสำลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,15:46  อ่าน 1510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม
ชื่ออาจารย์ : นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:04  อ่าน 1569 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รายวิชางานห้องสมุด
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา มั่งสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,13:59  อ่าน 1926 ครั้ง
รายละเอียด..