ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างยนต์
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา ถ้ำกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,16:24  อ่าน 1433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนการผลิตพันธ์ุ์ไม้ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายฐิติ ฉิมสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,16:20  อ่าน 972 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,09:33  อ่าน 1026 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่ออาจารย์ : นางณพัฐอร รักษายศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 1975 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการสอนวิฃา ว 33101 วิทยาศาสตรืพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร ลาวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2554,13:00  อ่าน 899 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยนักเรียนขาดเรียน หนืเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอัครพงษ์ ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,16:06  อ่าน 1409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางวิมลวรรณ ใยสำลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,15:46  อ่าน 859 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะตะกร้อ
ชื่ออาจารย์ : นางชนิดาภา สุภิมารส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,15:27  อ่าน 1538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม
ชื่ออาจารย์ : นางสายมณี ฮองกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,12:48  อ่าน 1055 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือประกอบการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรพร มั่งคั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:27  อ่าน 808 ครั้ง
รายละเอียด..