ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนการผลิตพันธ์ุ์ไม้ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายฐิติ ฉิมสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,16:20  อ่าน 1193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,09:33  อ่าน 1215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่ออาจารย์ : นางณพัฐอร รักษายศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 2301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยนักเรียนขาดเรียน หนืเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอัครพงษ์ ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,16:06  อ่าน 1606 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางวิมลวรรณ ใยสำลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,15:46  อ่าน 1069 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
ชื่ออาจารย์ : นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:20  อ่าน 1583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม
ชื่ออาจารย์ : นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:04  อ่าน 1070 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 1440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยแผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:59  อ่าน 1491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:53  อ่าน 1905 ครั้ง
รายละเอียด..