ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนการผลิตพันธ์ุ์ไม้ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายฐิติ ฉิมสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,16:20  อ่าน 1105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2554,09:33  อ่าน 1135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่ออาจารย์ : นางณพัฐอร รักษายศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 2146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยนักเรียนขาดเรียน หนืเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอัครพงษ์ ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,16:06  อ่าน 1521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางวิมลวรรณ ใยสำลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,15:46  อ่าน 977 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม
ชื่ออาจารย์ : นางสายมณี ฮองกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554,12:48  อ่าน 1182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
ชื่ออาจารย์ : นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:20  อ่าน 1492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม
ชื่ออาจารย์ : นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:04  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 1293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษากับวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางพิสิณี ยี่โถขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,13:06  อ่าน 1941 ครั้ง
รายละเอียด..