ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
ชื่ออาจารย์ : นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:20  อ่าน 1357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพัณณรัตน์ วณิชย์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:14  อ่าน 1167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม
ชื่ออาจารย์ : นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2554,12:04  อ่าน 820 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางวัชรี ผะอบเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,13:24  อ่าน 856 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,13:14  อ่าน 1168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษากับวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางพิสิณี ยี่โถขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,13:06  อ่าน 1794 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยแผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:59  อ่าน 1287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:53  อ่าน 1693 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยการเรียนการสอนวิชาศิลปไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายนันทนิท นันทศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:41  อ่าน 904 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไม่มีผลงานวิชาการ-ไม่ได้ทำการสอน
ชื่ออาจารย์ : นส.จิตรสุดา ศรีชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,14:24  อ่าน 807 ครั้ง
รายละเอียด..