ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยแผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:59  อ่าน 1401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:53  อ่าน 1820 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยการเรียนการสอนวิชาศิลปไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายนันทนิท นันทศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554,15:41  อ่าน 1009 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝาสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดคกกะเทียมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,14:11  อ่าน 1175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รายวิชางานห้องสมุด
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา มั่งสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,13:59  อ่าน 1311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อผสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ)
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,16:23  อ่าน 1705 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบการสอนตามหลัก สสวท.กับการสอนด้วยชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอธิคม เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,13:49  อ่าน 971 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์บนระบบเครือข่ายตฃคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsolf porwerpoint 2003 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:58  อ่าน 926 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:49  อ่าน 1357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบทเรียนสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางศรัณยา รมยเวศม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:34  อ่าน 2339 ครั้ง
รายละเอียด..