ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักาะกระบวนการคิด
ชื่ออาจารย์ : นางบังอร แย้มชุมพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,14:20  อ่าน 1067 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝาสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดคกกะเทียมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,14:11  อ่าน 1072 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รายวิชางานห้องสมุด
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา มั่งสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,13:59  อ่าน 1158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อผสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ)
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,16:23  อ่าน 1528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึก เรื่องการบัญชีเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางบุญเรือน ภูมิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,16:17  อ่าน 966 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบการสอนตามหลัก สสวท.กับการสอนด้วยชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอธิคม เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,13:49  อ่าน 849 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประสิทธิภาพการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสุภีร์วัลย์ ชิณบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,13:11  อ่าน 1128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์บนระบบเครือข่ายตฃคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsolf porwerpoint 2003 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:58  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:49  อ่าน 1230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Programmed Instruction in English
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑา ศิริมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:46  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..