ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ212
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2496
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 12,400,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว 9 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : รวมอาคาร 216
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : รวมอาคาร 216
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : รวมอาคาร 216
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 324
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 13,891,100
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมโรงอาหาร002
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : รวมอาคาร 216
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สโมสรลีลาวดี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สนง.ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมแบบ101 ล.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 7,180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วม ชาย1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธนาคารขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ผังโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..