ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเฃิญร่วมงานราตรีเหลืองดำปี 2562 (อ่าน 508) 06 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา (อ่าน 382) 19 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโคก (อ่าน 390) 19 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (อ่าน 730) 01 มิ.ย. 61
ส่งรองฯเลอพงศ์ ยังเจิญ ไปดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนพระนารายณ์ (อ่าน 750) 04 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (อ่าน 599) 21 มี.ค. 61
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 624) 21 มี.ค. 61
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน (อ่าน 827) 21 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 757) 13 มี.ค. 61
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (อ่าน 1016) 15 ก.ย. 60
งานราตรีเหลืองดำ (อ่าน 898) 11 ก.ย. 60
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 982) 09 ส.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1518) 21 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬา- กรีฑา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1093) 23 ก.ค. 59
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1217) 14 มี.ค. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรอง ฯ พบนักเรียนหน้าเสาธงวันเปิดภาคเรียน 2 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 1318) 03 พ.ย. 58
การร่วมงานวันตักบาตรเทโวโรหณะกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1359) 02 พ.ย. 58
การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2558 (อ่าน 1015) 29 ต.ค. 58
การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7-8 ต.ค. 58 (อ่าน 972) 26 ต.ค. 58
คณะครูร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลพบุรี วันที่ 15 ต.ค. 58 (อ่าน 1195) 26 ต.ค. 58
การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 876) 24 ต.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จัดงานวันเกษียณ ประจำปี 2558 (อ่าน 991) 23 ต.ค. 58
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูกษียณให้โอวาทนักเรียนครั้งสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย. 58 (อ่าน 1140) 23 ต.ค. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1010) 06 ก.ย. 58
ร่วมประชุมเรื่อง"การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต" ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) วันที่ 26 ส.ค. 58 (อ่าน 1035) 06 ก.ย. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1034) 05 ก.ย. 58
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 1027) 02 ก.ย. 58
ร่วมงาน"การศึกษา สพม.๕ ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี สร้างความดี สานฝัน ๓H" วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 817) 02 ก.ย. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถฯ วันที่ ๑๑ สิงห (อ่าน 939) 02 ก.ย. 58
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 1187) 07 ส.ค. 58
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.58 (อ่าน 917) 07 ส.ค. 58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 919) 07 ส.ค. 58
ผอ.ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 1010) 07 ส.ค. 58
อบรมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร วันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 58 (อ่าน 931) 07 ส.ค. 58
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 917) 07 ส.ค. 58
การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558 (อ่าน 884) 07 ส.ค. 58
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (อ่าน 942) 28 มิ.ย. 58
วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558 (อ่าน 1068) 28 มิ.ย. 58
สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาฯวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 (อ่าน 993) 09 มิ.ย. 58
การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติการสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 982) 20 พ.ค. 58