ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของทหารสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ กองบิน 2 รวมทั้งบุตรหลานของประชาชนทั่วไปในตำบลเขาพระงามและตำบลใกล้เคียงโดยการดำริของ พลตรีอุทัย  วงศ์ศรีเดช  รองจเรทหารบก  พลตรีเฉลิม  พงษ์สวัสดิ์  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ และนายชลอ วนะภูติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ในสมัยนั้นได้ร่วมกันจัดหาเงินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนในวงเงิน 3 ล้านบาท ก่อสร้างบนพื้นที่ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการและเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงเรียนเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  .. 2495 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2496 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 24 ห้องเรียน  (พร้อมโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร 1 หลัง ถังน้ำฝน 1 ชุด บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม  หลัง ( 12 ห้อง ) และมีครุภัณฑ์การศึกษาเพียงพอตามสภาพของโรงเรียนในขณะนั้น

            การเปิดครั้งแรก  มีครู 14 คน มีนักเรียน 366 คน เปิดสอนระดับ ม. 1 - ม. 6  โดยมีนายเขียว มัณฑารมณ์  ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  รักษาการแทนจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2496 จึงได้นายโปร่ง  ส่งแสงเติม มาเป็นครูใหญ่คนแรก

            โรงเรียนได้รับการพัฒนามาตามลำดับ  และได้รับการสนับสนุนจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดเข้าโครงการต่าง ๆ ดังนี้

             .. 2502       เข้าโครงการ คพศ.

 พ.. 2511       เข้าโครงการ คมช.

 พ..2516        เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.. 4-5)

 พ.. 2519       เข้าโครงการ คมภ.2

 พ.. 2537       เข้าโครงการ ลบส.

             พ.ศ. 2438       เข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษา
             โรงเรียนได้รับปรับปรุงและพัฒนางานจนประสบความสำเร็จหลายด้าน  อาทิ  การบริหารและจัดการที่สนองนโยบายกรมสามัญศึกษาจนบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและนักเรียน  การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริหารโรงเรียน และงานการเรียนการสอน  เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารวิทยุและดาวเทียม ฯลฯ  นอกจากนี้ยังรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
             โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  ได้รับการพัฒนทุกด้าน ทั้งอาคาร สถานที่ และด้านวิชาการ  มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  โดยนาวาอากาศโทธนา  และคุณสมจิตต์  แต่งสมุด  บริจาคเงินสนับสนุน 1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  นอกจากนี้โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย  เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น