สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
   สัญลักษณ์ของโรงเรียน

              1. ตราประจำโรงเรียน

                เป็นรูปเสมาครอบคบเพลิง
                เสมา              :    เป็นสัญลักษณ์ของการศึกษา
                คบเพลิง          :    เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าความสว่างไสวของ  
                                          ปัญญา
                รวมความหมาย :    การศึกษาที่เสริมสร้างสติปัญญาให้ก้าวหน้า
 

         2.  อักษรย่อของโรงเรียน  ค..

           3.  สีประจำโรงเรียน        สีเหลือง - ดำ

            สีเหลือง หมายถึง  ผู้ที่มีคุณธรรมอันล้ำเลิศ

                สีดำ      หมายถึง  ผู้ที่มีความแข็งแกร่ง อดทน

        4.  คติพจน์ของโรงเรียน 

            เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความมีมานะ ความอดทนต่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อนักเรียนเป็นผู้มีความมานะอดทนแล้ว ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ย่อมประสบความสำเร็จดังคติพจน์ที่ว่า  "มีความตั้งใจจริงที่ไหน  ความสำเร็จย่อมมีที่นั่น"

           5. ปรัชญาของโรงเรียน  "ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย"

          ความหมาย  โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี กีฬาเก่ง และมีระเบียบวินัย