ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเน้นคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ใส่ใจจิตอาสา
 


{C}