วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น"
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

"พอเพียง  มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา"

คุณธรรมอัตลักษณ์

"ความวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ"

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

"โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  เน้นคุณธรรม  นำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล"

ปรัชญาของโรงเรียน

"ประพฤติดี  เรียนดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย"

คติพจน์ของโรงเรียน

"ความตั้งใจจริงอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น"

วัฒนธรรมองค์กร

"อมรมสั่งสอนศิษย์ดั่งลูกหลาน"

นวัตกรรม

"โคก-กะ-เทียม  โมเดล  (K  and  T's  Model)"

ค่านิยมของโรงเรียน

"ร่วมมือ  ร่วมใจ  พัฒนา"

สมรรถนะหลักของโรงเรียน

       ๑)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

       ๒)  บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

       ๓)  บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน