พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์/กลยุทธ์
พันธกิจ
          ๑) เน้นสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
         ๒) ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรในสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๓) ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่สากล
         ๔) พัฒนาการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
 
  เป้าประสงค์
        ๑) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและอัตลักษณ์ของโรงเรียน
        ๒) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        ๓) นักเรียนรักการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
        ๔) บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีส่วนร่วมพัฒนาจาก ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
กลยุทธ์   

         ๑) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อสร้างพฤติกรรม อันพึงประสงค์
             ของนักเรียน
         ๒) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
         ๓) ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น และเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนสู่สากล
         ๔) เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการอย่างมีระบบคุณภาพ การมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง