ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จำนวนนักเรียน
  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 
 
 
ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ม.1/1 13 16 29 ม.4/1 10 18 28
ม.1/2 15 15 30 ม.4/2 6 8 14
ม.1/3 20 5 25 ม.4/3 17 10 27
ม.1/4 10 5 25 ม.4/4 0 0 0
รวม 58 41 99 รวม 33 36 69
ม.2/1 15 21 36 ม.5/1 6 13 19
ม.2/2 16 22 38 ม.5/2 12 14 26
ม.2/3 21 18 39 ม.5/3 0 0 0
ม.2/4 29 11 41 ม.5/4 0 0 0
รวม 81 72 153 รวม 18 27 45
ม.3/1 8 21 19 ม.6/1 3 12 15
ม.3/2 10 18 28 ม.6/2 10 11 21
ม.3/3 13 15 18 ม.6/3 13 8 21
ม.3/4 23 10 33 ม.6/4 0 0 0
ม.3/5 21 0 21 ม.6/5 0 0 0
รวม 75 64 139 รวม 26 31 57
รวม ม.ต้น 214 177 391 รวม ม.ปลาย 77 94 171
 
 
จำนวนนักเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
รวม ม.ต้น และ ม.ปลาย 291 271 562