ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

72 67

139

ม.2

94

82

176

ม.3

84

68

152

รวม1-3

250

217

467

ม.4

35

36

71

ม.5

29

52

81

ม.6

 29

54

83

รวม4-6

93

142

235

ทั้งหมด

343

359

702