เกียรติประวัติของโรงเรียน
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2529  -ได้รับโล่รางวัลการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น  เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2530   -ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น  จากสมาคมห้องสมุดในพระบรม
                       ราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. 2532   -ได้รับโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  เขตการศึกษา  6
ปี พ.ศ. 2534  -ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น  กรมสามัญศึกษา
                            -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2535  -ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่จัดกิจกรรม
                       การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2535 (ภาคเหนือ)
ปี พ.ศ. 2537  -รางวัลชนะเลิศการประกวดรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
                       จากกรมสามัญศึกษา  และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี
                     -โรงเรียนดีเด่นจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น  จากหน่วยศึกษา
                       นิเทศก์  กรมสามัญศึกษา
                     -
รางวัลอันดับ1ระดับจังหวัดในการประกวดรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม     
                       ของสถานศึกษา  จากเขตการศึกษา 6
                  
                     -ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่  การประกวดการจัดบรรยากาศ  เพื่อ
                       ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี จาก
                       กรมสามัญศึกษา
                     -รางวัลดีเด่นอันดับ 1  ระดับจังหวัด โรงเรียนปฏิบัติงานกรมสามัญศึกษา
                       ดีเด่น จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2538  -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2539  -ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษกของ
                      จังหวัดลพบุรี
                     -ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในการประกวดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
                     -ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่นของเขต
                       การศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2540  -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับเขตการศึกษา
                     -
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2541  -
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
ปี พ.ศ. 2543  -ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น(ขนาดใหญ่) ระดับประเทศ ของสมาคมห้องสมุด
                       แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                       สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2544  -ร้านหมอภาษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) ในการ
                      ประกวดเครือข่ายร้านหมอภาษา ปีการศึกษา 2544
ปี พ.ศ. 2546  -จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้านกิจกรรม
                       ส่งเสริมยอดนักอ่าน มีคุณภาพระดับ ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2547  -ได้รับรางวัลพระราชทานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา "รักการอ่าน สานสู่
                       ฝัน" (ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546) สาขากิจกรรม
                       ส่งเสริมยอดนักอ่าน

ปี พ.ศ. 2551  -ได้มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต  มีคุณภาพระดับ ดี ประจำปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2552  -จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก ตั้งแต่
                       ปีการศึกษา 2552 - 2553

ปี พ.ศ. 2555  -ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง หญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียน
                       จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน   
                       2555 จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลพบุรี
                     -ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา และสวดมนต์ทำนอง
                       สรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2555 จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมลพบุรี

ปี พ.ศ. 2556  -ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2558  -ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น
                       ประเภท สถานศึกษา สาขา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
                     -ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้นำเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกโครงการ

                       "คิดถุ๊ง คิดถุง" เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559  -ได้รับโล่รางวัล "รางวัลดีเด่น" โครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปีที่ 7 จากมูลนิธิสำนักงาน
                       ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 ปี พ.ศ. 2562  -สมาคมยุวพุทธิกสมาคม ลพบุรี ขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า                                             โรงเรียน โคกกะเทียมเข้าร่วมประกวดโครงการธรรมสัญจร
                       ของยุวพทธิกสมาคมลพบุรี ระดับเหรีญทอง