คณะผู้บริหาร

นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภาสกร แสนทวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา