ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ เดชมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่ม
ครู คศ.3