กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวิรุห์ฬรัตน์ ด้วงพรม
ครู คศ.2