ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิยานันท์ เสริมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริพร มาวรรณา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางกนกวรรณ สายทองคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา เกิดบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3