กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกนกวรรณ สายทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางทิยานันท์ เสริมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา เกิดบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4