ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริพร มาวรรณา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางทิยานันท์ เสริมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางกนกวรรณ สายทองคำ
ครู คศ.2