ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3

นายทิวากร พวงภู่
ครู คศ.1

นางรัชนี รักอยู่
ครู คศ.3

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.3

นายสิทธิพร บานเย็น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวธนพรรณ ลอบลม
ครูอัตราจ้าง