กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายทิวากร พวงภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางรัชนี รักอยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธนพรรณ ลอยลม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1