ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ครู คศ.3

นางภิรมย์ บุญขยาย
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักค้า
ครู คศ.3