กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักค้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางเพียงรวี หลีกพาล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรวริทร์ดา ปานเพชร
ครู คศ.1