ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางภิรมย์ บุญขยาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักค้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเพียงรวี หลีกพาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5