ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัครพงษ์ ธรรมรังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิมลวรรณ ใยสำลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

วรรณ์เฉลิม อัดโดดดอน
ครูอัตรจ้าง