ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัครพงษ์ ธรรมรังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิมลวรรณ ใยสำลี
ครู คศ.3