ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ เชื่อมชิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอมรรัตน์ รักงาม
ครู คศ.3

นายภูวดล เธียรจรัสวงศ์
พนักงานราชการ