ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทนิท นันทศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ เชื่อมชิด
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ รักงาม
ครู คศ.3