กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ เชื่อมชิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายภูวดล เธียรจรัสวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางน้ำฝน สีเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2