กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอมรรัตน์ รักงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสิทธิพร บานเย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3