สนับสนุนการสอน

นางรัตนา มั่งสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกัญณนันพัทธ ซื่อสัตย์
ลูกจ้างประจำ

นางสาวปืยะมล รักวงษ์ไทย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ