ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรังสิญา ทองมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิสสรณ์ กาดำ
ครูอัตราจ้าง

นายฮวง ซิง เบน
ครูต่างชาติ

นางสาวสุกานดา ปานเพรช
ครู